Нормативні акти

Положення


п/п
Назва
1 Положення про організацію освітнього процесу
2 Положення про освітньо-професійні програми
3 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
4 Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників
5 Положення про порядок переведення здобувачів освіти, на вакантні місця регіонального замовлення
6 Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання здобувачами освіти
7 Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
8 Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
9 Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті
10 Положення про проведення практики здобувачів освіти
11 Положення про індивідуальний навчальний план
12 Положення про організацію дипломного проектування
13 Положення про методичну комісію
14 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
15 Положення про силабус навчальних дисциплін
16 Положення про систему запобігання та виявлення плагіату
17 Положення про електронну бібліотеку
18 Положення про запобігання сексизму
19 Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти
20 Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань здобувачів освіти
21 Положення про робочу програму навчальної дисципліни та методичні рекомендації до її розробки
22 Положення про академічну доброчесність
23 Положення про проведення директорських контрольних робіт
24 Положення про підсумковий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків
25 Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
26 Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
27 Положення про організацію екстернату
28 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу
29 Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін
30 Положення про дистанційне та змішане навчання
31 Положення про стейкхолдерів освітніх програм
32 Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни
33 Положення про призначення і виплати стипендії
34 Положення про Раду учнівського самоврядування
35 Положення про бібліотеку
36 Положення про опитування здобувачів освіти стосовно якості освітньої діяльності
37 Положення про працевлаштування випускників
38 Положення про практичну підготовку
39 Положення про Раду роботодавців